Laureaat van de Academie

De meest prestigieuze prijs die de Academie uitreikt is de Laureaat van de Academie, die vanaf 2001 jaarlijks wordt uitgereikt aan een jong Vlaams onderzoeker of kunstenaar in de categorieën Natuurwetenschappen, Menswetenschappen, Kunsten en sinds 2009 ook Technische Wetenschappen.

Vorige laureaten:   of     of  
Documenten
reglement Laureaat van de Academie Inschrijvingsformulier Laureaat van de Academie

Reglement

Artikel 1. De Academie kent jaarlijks vier prijzen toe aan jonge, beloftevolle onderzoekers en kunstenaars, waarvan de hoofdactiviteit in Vlaanderen gesitueerd is, nl.:

  • een prijs van de Klasse van de Natuurwetenschappen, in alle disciplines
  • een prijs van de Klasse van de Menswetenschappen, afwisselend in de categorie cultuurwetenschappen (oneven jaren) en gedragswetenschappen (even jaren)
  • een prijs van de Klasse van de Kunsten, afwisselend in de categorie van de kunstwetenschappen, kunstkritiek en musicologie (oneven jaren) en in de scheppende kunsten (muziekcomposities, architectuur, beeldende kunsten en andere) (even jaren).
  • een prijs van de Klasse van Technische Wetenschappen voor onderzoekers in alle disciplines van de technische en toegepaste wetenschappen.

De kandidaat dient op het ogenblik van de kandidaatstelling gedurende de voorbije vier jaar de hoofdactiviteit in Vlaanderen te hebben uitgeoefend (op "visiting opdrachten" na).

Artikel 2. De bekroonden worden tijdens een openbare vergadering van de Academie uitgeroepen tot Laureaat van de Academie.

Artikel 3. De Laureaten ontvangen een diploma en een som van 10000 EUR. De prijzen worden niet toegekend indien de vereiste hoge kwaliteit niet aanwezig is.

Artikel 4. Een kandidaat moet op het ogenblik van de indiendatum in principe minstens 3 jaren postdoctorale onderzoeksanciënniteit hebben. Uitzondering op deze voorwaarde kan gemaakt worden voor de kandidaten prijs Klasse van de Kunsten, categorie scheppende kunstenaars.

Artikel 5. Een kandidaat in de Klassen Natuurwetenschappen, Menswetenschappen en Technische Wetenschappen mag ten hoogste de leeftijd van 40 jaar hebben bereikt tijdens het jaar waarin de prijs wordt toegekend. Voor de Kunsten bedraagt deze leeftijd 45 jaar.

Aanvraagprocedure

Artikel 6. De kandidaten dienen hun dossier in vóór 30 april van het jaar waarin de prijzen worden toegekend.

Artikel 7. De kandidaten bepalen zelf voor welke prijscategorie zij wensen in aanmerking te worden genomen.

Artikel 8. Het dossier is samengesteld uit een curriculum vitae, volledige bibliografie, een overzicht van buitenlandse verblijven, voordrachten op uitnodiging en tentoonstellingen en prijzen. Het gepresteerde onderzoek of de kunstactiviteiten worden beschreven in een synthetische nota van maximum 5 bladzijden, inclusief de desbetreffende referenties.

Artikel 9. De kandidaten voor de prijs Klasse van de Kunsten, categorie scheppende kunstenaars, kunnen hun dossier aanvullen met muziekcomposities, foto's, tekeningen en documentatie.

Artikel 10. De kandidaten vermelden de namen en de coördinaten van drie referentiepersonen, die geen lid zijn van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Adressering

Artikel 11. Het dossier van de kandidaat moet worden ingediend zowel op papier als onder elektronische vorm bij de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten, Hertogsstraat 1, B-1000 Brussel, ter attentie van de vast secretaris.

De contactadressen zijn vermeld in het inschrijvingsformulier, dat het dossier dient te vergezellen.

Evaluatieprocedure

Artikel 12. Elke Klasse stelt een laureatencommissie samen bestaande uit

  • de Bestuurder van de Klasse (voorzitter van de commissie)
  • vier leden van de Klasse, verkozen voor 3 jaar, met een maximum van 6 jaar.

De voorzitter van de Academie en de vast secretaris kunnen de vergaderingen van elke laureatencommissie met raadgevende stem bijwonen.

De laureatencommissie kan een beroep doen op ad hoc experts.

Artikel 13. In een eerste vergadering spreekt de laureatencommissie zich uit over de ontvankelijkheid van de kandidaturen en de eventuele aanduiding van de experts. Na deliberatie legt de laureatencommissie haar voorstellen voor aan de respectieve Klassen. Het Bestuur van de Academie beslist in haar vergadering van oktober.

De verslagen van de laureatencommissie zijn vertrouwelijk. Indien een betrokken kandidaat uitleg bij het oordeel van de Laureatencommissie wenst, kan hij/zij met de voorzitter van de laureatencommissie contact opnemen.

De beslissingen van het Bestuur van de Academie zijn onherroepelijk.