Naar een inclusieve robotsamenleving

December 2016

De invloed van automatisering en robotisering op de samenleving en op de werkgelegenheid in het bijzonder is het voorwerp van talloze studies, voorspellingen en persartikels. De schrik zit er duidelijk in; gevreesd wordt dat automatisering drastisch zal ingrijpen in de structuur van de samenleving, waardoor vooral de werkloosheid significant zal/kan toenemen. Als oorzaken worden meestal aangegeven de inkrimping van het volume beschikbaar werk alsook de verschuiving van de werkinhoud naar andere, minder vertrouwde, maar noodzakelijke vaardigheden.

Om één en ander in perspectief te plaatsen heeft de Klasse Technische Wetenschappen (KTW) van de KVAB een werkgroep opgericht. Deze werkgroep heeft een document samengesteld in de reeks Standpunten, waarin een gefundeerde visie over deze problematiek verwoord wordt. Het doel is een breed publiek zo objectief mogelijk te informeren en een reeks conclusies en aanbevelingen te formuleren aan de verschillende betrokken partijen (overheid, onderwijs, bedrijfsleven) om aan de problematiek het hoofd te kunnen bieden, maar ook om maximaal te kunnen inspelen op de nieuwe opportuniteiten die door de robotisering en automatisering geboden worden om de samenleving meer inclusief te maken, en om een nieuw hoogtechnologisch industrieel weefsel tot stand te brengen in Vlaanderen.

Download het standpunt hier


De eindgebruiker centraal in de energietransitie

December 2016

De energiesector ondergaat ingrijpende veranderingen. Er is de toenemende lokale elektriciteits-productie uit hernieuwbare bronnen, die vaak afhankelijk zijn van zon of wind. Er zijn ook de opkomende duurzame technologieën, zoals elektrische voertuigen en elektrische verwarming op basis van warmtepompen. Zij zullen het residentiële elektriciteitsverbruik sterk doen stijgen. Voor de aanpak van deze uitdagingen zijn er ook nieuwe mogelijkheden op het gebied van communicatie en dataverwerking.

In het energiesysteem van de 21ste eeuw krijgt de prosument een centrale rol. Hij kan zelf energie opwekken en het systeem ondersteunen door zijn elektrische verbruik te verschuiven naar periodes met goedkope energie. Vandaag de dag speelt de regelgeving hier nog niet op in.

In dit document beschrijft de KVAB samen met EnergyVille over welke mogelijkheden de residentiële eindgebruiker in de toekomst zal beschikken om actief bij te dragen aan de transitie naar een koolstofarme maatschappij. Hij zal daarbij niet aan comfort inboeten, wel integendeel. De nadruk ligt op de regelgeving, die deze belangrijke technologische en maatschappelijke evoluties niet in de weg mag staan.

Download het standpunt hier

Download het standpunt hier


Wijs met water

December 2016

Vlaanderen is onvoldoende voorbereid op de problematiek van de klimaatverandering. Onderzoekers moeten de impact ervan durven duiden. Beleidsverantwoordelijken staan voor de uitdaging een bindend strategisch plan op lange termijn uit te werken. Ook elke burger moet zich bewust worden van zijn verantwoordelijkheid.

In dit werkstuk worden concrete actiepunten voor een veerkrachtig beleid met betrekking tot waterbeheersing en -voorziening uitgewerkt. De aanbevelingen gaan controversiële kwesties niet uit de weg, zoals: het omgaan met overstromingsgebieden, kustverdediging, hergebruik van afvalwater en het omschakelen naar een rendabele landbouw die de waterkwaliteit niet onder druk zet.

Dit Standpunt kwam tot stand na ruim overleg met de hele watersector en de beleidsstructuren. Het is een uitnodiging tot creatief denken over ‘water in Vlaanderen’ met het oog op de transitie naar een toekomstgericht waterbeheer.

Download het standpunt hier


Elementen van een duurzaam kunstenbeleid

December 2016

'Cultuur’ is geen luxe of versiersel, maar een essentiële grondstof voor onze samenleving. Naast het ondersteunen van creatieve actoren moet cultuurbeleid ook een omgeving creëren waarbinnen de kunsten opgenomen kunnen worden in het publieke leven.

De waarde van kunst en cultuur wordt echter steeds vaker in vraag gesteld: in ons kunstenlandschap heerst vandaag een moeilijk klimaat. Dit document vestigt de aandacht op knelpunten in het huidig Vlaamse cultuurbeleid. Het kunstbedrijf als geheel, en de kunstenaars in het bijzonder, krijgen binnen de huidige budgetruimte en met de actuele bureaucratische procedures onvoldoende mogelijkheden om hun taak en (internationale) ambitie waar te maken.

Dit Standpunt formuleert uitgangspunten voor een beleid en concrete aanbevelingen voor een duurzaam kunstenlandschap. Thema’s die aan bod komen zijn onder meer: de organisatie en financiering van cultuur op lokaal, Vlaams en internationaal niveau, kunsteducatie en het museumlandschap.

Download het standpunt hier


Een bloementapijt voor Antwerpen

September 2016

Bloementapijten zijn sedert de jaren ’50 van de vorige eeuw een traditie in de Vlaamse steden. In de regel vertonen ze het patroon van een oosters tapijt: een symmetrische compositie van geometrische of vegetale motieven, doorspekt met symbolen van de stad in kwestie, het geheel uitgevoerd in kleurrijke snijbloemen, meestal begonia’s.

Wie begin juni 2015 langs de Antwerpse Grote Markt kwam kreeg evenwel iets heel anders te zien: geen pastiche van een klassiek tapijt vervaardigd van afgesneden plantenkoppen maar een oorspronkelijk kunstwerk opgebouwd uit levende planten, een enorm eigentijds schilderij uitgevoerd met de vitale pigmenten van bloemen en kruiden in volle bloei.

Deze bijdrage aan de reeks Standpunten van de KVAB is niet direct een stellingname ten aanzien van het kunstenbeleid in ons land. Het is in de eerste plaats de presentatie van een kunstwerk als een standpunt. Het kunstwerk zelf, het Bloementapijt dat Anne-Mie Van Kerckhoven in 2015 op de Grote Markt van Antwerpen tot stand bracht, wordt voorgesteld en geduid als een stellingname ten aanzien van zijn stedelijke en maatschappelijke context.

Download het standpunt hier


Het professoraat anno 2016

Juli 2016

De Vlaamse universiteiten doen het uitstekend. De studentenaantallen blijven stijgen, het studieaanbod is ruim en flexibel, de administratie steeds efficiënter. Het aantal doctoraatsstudenten is de laatste 15 jaar verdubbeld (van 5000 in 1999 tot 10 000 in 2014) en het aantal postdoctorale onderzoekers overstijgt vandaag het aantal professoren. Nooit zijn de vrijgemaakte middelen voor onderzoek en innovatie zo hoog geweest. Nooit zijn de publicaties en de internationale samenwerkingsakkoorden zo talrijk geweest.

Onze universiteiten worden met regelmaat doorgelicht en doen het opmerkelijk goed in internationale rankings. Het New Public Management dat een paar decennia geleden ingevoerd werd om universiteiten adequaat te beheren, blijkt dus zijn vruchten af te werpen.

… Of zitten er toch adders onder het groene gras?

Het New Public Management van de universiteiten brengt immers ook onbedoelde, maar ongewenste neveneffecten met zich mee: het gevaar dat de financiële middelen en de concurrentie doel op zichzelf worden, de focus op louter kwantitatieve metingen, het gemis aan aandacht voor de specificiteit van de diverse disciplines, een verstoring van de vertrouwensband tussen leiding en academisch personeel.

Dit Standpunt analyseert een aantal nefaste gevolgen van de nieuwe beleidsvoering aan de universiteit, meer bepaald voor het ambt van hoogleraar. Als de huidige trend doorzet, zullen de professoren onvoldoende tijd en ruimte hebben om zich ten volle en met de nodige autonomie aan hun kerntaken te wijden: nieuwe inzichten, kennis en technieken ontwikkelen en doorgeven aan hun studenten, ten bate van de kennis zelf en van de samenleving in haar geheel.

Dit Standpunt, onderbouwd met Vlaamse en internationale rapporten en studies, bevat zeven aanbevelingen, gericht aan de overheid en aan universitaire besturen. Het hoopt daarmee het maatschappelijk debat te voeden over de toekomst van de Europese universiteiten en van het Professoraat in de 21ste eeuw.

Download het standpunt hier


De chemische weg naar een CO2-neutrale wereld

December 2015

Koolstofdioxide (CO2) ontstaat door verbranding van biomassa en van fossiele brandstoffen. De actueel te hoge CO2-emissie is in essentie een timingprobleem: brandstoffen worden op enorme schaal verbrand waardoor in een fractie van een seconde de koolstofverbindingen terug omgezet worden in CO2 en H2O. Het natuurlijke proces om uit CO2 opnieuw bruikbare stoffen te maken is daarentegen traag tot uiterst traag. Bovendien is de globale uitstoot van CO2 vandaag groter dan wat de natuur kan opvangen. Door de broeikaswerking van CO2 stijgt de temperatuur op aarde. Onze generatie staat voor de verantwoordelijkheid om deze stijging van CO2-concentratie halt toe te roepen. In een CO2-neutrale wereld wordt de uitgestoten CO2 opgevangen vooraleer die in de lucht terechtkomt en gerecycleerd tot nieuwe bruikbare grondstoffen, met speciale aandacht voor brandstoffen zoals aardgas.

De industriële Vlaamse CO2-emissies komen hoofdzakelijk uit een 200-tal schoorstenen van elektriciteitscentrales, raffinaderijen, en industriële ovens. Door chemische technologie kan deze CO2 afgevangen en terug omgezet worden in nuttige verbindingen. Hiervoor is weliswaar veel, soms zeer veel energie nodig, die van alternatieve energiebronnen (die geen CO2 uitstoten) moet komen. Verschillende technologieën worden hiervoor ontwikkeld en kunnen op termijn bijdragen tot de oplossing van de CO2- en klimaatproblematiek.

Download het standpunt hier


De STEM-leerkracht

December 2015

Science, Technology, Engineering en Mathematics: STEM is actueel in Vlaanderen. STEM-academies, het STEM-platform, het STEM-charter … allen streven ze naar een versterking van de wetenschappelijk-technische geletterdheid van de Vlaming. Dit is niet alleen nuttig voor de invulling van knelpuntjobs, maar vooral cruciaal voor een verantwoord burgerschap in onze complexe en technologiegedreven kennismaatschappij.

Met dit Standpunt wenst de Academie bij te dragen tot deze belangrijke ontwikkeling. We gaan dieper in op de essentie van de STEM-componenten (natuurwetenschappen, techniek, engineering en wiskunde) en de rol die ze spelen in onze samenleving. STEM-inzichten kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren aan de grote uitdagingen van onze wereld op vlak van energie, gezondheid, urbanisatie, mobiliteit, klimaat, digitalisering … Vanuit deze inherente motivatie formuleren we concrete aanbevelingen voor het leren van STEM.

STEM-leren vindt plaats in zowel het (leerplicht)onderwijs als via informele leercontexten. Leerkrachten uit het secundair onderwijs die instaan voor de STEM-vakken spelen hier een centrale rol. We analyseren de obstakels voor een aantrekkelijk en effectief STEM-onderwijs, zoals bijvoorbeeld het dreigend lerarentekort, en een beperkte voeling van leerkrachten met de onderlinge verwevenheid tussen de vier STEM-componenten. We geven advies over de opwaardering van het lerarenberoep en doen suggesties voor mentoring, levenslang leren en een structurele samenwerking tussen leerkrachten.
De kernboodschap van dit Standpunt is dat de vorming van leerkrachten in de STEM-disciplines van essentieel belang is. Concreet worden aanbevelingen geformuleerd om hiertoe een STEM-expertisecentrum op te richten, en om STEM-lerarenopleidingen te organiseren, zowel een educatieve initiële masteropleiding als een professionele lerarenopleiding.

Meer lezen … — Debat op 18 mei 2016

Download het standpunt hier


Financiële vorming

December 2015

De internationale en nationale belangstelling voor financiële vorming als instrument in de strijd tegen financiële laaggeletterdheid neemt toe. Omdat het begrip ‘financiële vorming’ pas het voorbije decennium tot volle ontwikkeling is gekomen en het dus relatief nieuw is, wordt in deze bijdrage vooraf het theoretische kader ervan geschetst. Daarbij wordt aandacht besteed aan een aantal wezenlijke kenmerken van de financiële vorming en aan het nut en de toenemende maatschappelijke relevantie ervan. Omdat het voor het succes van financiële vorming noodzakelijk is een zo volledig mogelijk beeld te verwerven van de graad van financiële geletterdheid wordt in dit essay ook ingegaan op de wijze waarop die geletterdheid wordt gemeten.

De Belgische financiële toezichthouder, de FSMA (Financial Services and Markets Authority of ‘Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten’), oefent sinds 1 april 2011 een belangrijke taak uit op het vlak van het stimuleren en coördineren van de financiële vorming.
Het theoretische kader en de praktische invulling ervan door de FSMA vormen de basis voor tien aanbevelingen met aandachts- en standpunten voor en over de verdere ontwikkeling van de financiële vorming. Aan deze laatste moet behalve een economisch beschermend ook een maatschappelijk opvoedend streefdoel ten grondslag liggen. Er dient meer specifieke aandacht uit te gaan naar het bijbrengen van financiële vaardigheden in het onderwijs en het ontwikkelen van het kritische vermogen van jongeren in financiële aangelegenheden. Het integreren van financiële vorming in de bestaande onderwijsstructuren vormt een uitdaging op relatief korte termijn.

Maatregelen tegen financiële laaggeletterdheid vergen een daartoe gunstig maatschappelijk klimaat waaraan ook de overheid een bijdrage kan leveren, bijvoorbeeld door sommige van haar fiscale belangen meer af te stemmen op de toenemende inspanningen inzake financiële vorming. Uiteraard moet financiële vorming tevens een permanente zorg uitmaken van de financiële sector. De transparantie van producten en het informeren van het publiek zijn daarbij geenszins de enige aandachtspunten.
Er dient te worden gestreefd naar een uniform en voor vergelijking vatbaar onderzoekskader en naar een doelgroepgerichte financiële vorming. Deze heeft primair een praktijkgericht oogmerk: individuen en huishoudens meer weerbaar te maken bij het nemen van concrete beslissingen met financiële implicaties. Dit neemt niet weg dat financiële vorming in de toekomst steeds frequenter ook het voorwerp zal dienen uit te maken van wetenschappelijk, bij voorkeur interdisciplinair onderzoek.

Download het standpunt hier


Het debat rond de federale culturele en wetenschappelijke instellingen

December 2015

In 2014-2015 kwamen de federale culturele en wetenschappelijke instellingen hoog op de politieke agenda te staan. Niet enkel omdat ze meer dan andere instellingen onderhevig waren aan de zware besparingsronde van de regering-Michel, maar ook omdat ze het onderwerp van communautaire debatten waren en de regering fundamentele hervormingsplannen aankondigde.

In dit essay gaat de auteur de plaats van deze instellingen na in het Belgische federale model. Ze horen thuis in twee categorieën: er zijn drie federale culturele instellingen (Bozar, De Munt, Nationaal Orkest van België) en tien federale wetenschappelijke instellingen, waaronder de Koninklijke Bibliotheek, het Rijksarchief, het Meteorologisch Instituut, het Afrikamuseum, het ‘Jubelpark’ enz. Ze gaat vervolgens in op de reorganisatieplannen die het hoofd van het departement Wetenschapsbeleid en de directeur van de pool Kunst ten uitvoer wilden brengen en die in de politieke wereld en in het veld heel wat kritiek uitlokten. Ze doet dit omdat deze discussies mede aan de basis lagen van de regeringspolitiek, meer bepaald van het beleid van staatssecretaris Sleurs voor Wetenschapsbeleid.

Het stof dat deze plannen in de betrokken sectoren deden opwaaien en de daarbij aansluitende mediadebatten worden vervolgens onderzocht omdat ze interessant zijn voor het oplijsten van de knelpunten. Vanuit deze pijnpunten formuleert de auteur een aantal standpunten waarin ze pleit voor het behoud en vooral voor de verdere ontwikkeling van deze instellingen, die elk in hun domein van het grootste belang zijn en die niet zomaar overgedragen kunnen worden aan een gemeenschap of een gewest. De auteur is wel voorstandster van een hechtere samenwerking van de federale instellingen, de gemeenschappen en de gewesten en, in de mate dat er goed wordt nagedacht over de randvoorwaarden, ook van een grotere mate van zelfstandigheid van de instellingen.

Download het standpunt hier


1 / 7