VLAST, vriendenkring van de Vlaamse Koninklijke Academiën

VLAST (Vlaamse Academische Stem) staat als vriendenkring ten dienste van de academische wereld in Vlaanderen. Ze is, op aansturen van haar voorzitter, professor Mark Eyskens, gegroeid uit een initiatief van de KVAB en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) in Gent. Die Academiën streven ernaar om in Vlaanderen het draagvlak voor de beoefening van wetenschappen en kunst, cultuur en literatuur te verbreden en te versterken. Daartoe organiseren ze lezingen en symposia, schrijven ze rapporten over relevante maatschappelijke kwesties en reiken ze prijzen uit om excellent wetenschappelijk werk aan te moedigen. Indien u meent dat de activiteit van de Koninklijke Academiën best een duwtje in de rug verdient, dan kunt u ze helpen door lid te worden van VLAST, hun vriendenkring.

Het jaarlijkse lidgeld, dat € 100 bedraagt, wordt ingeboekt als schenking aan de KVAB. Op basis van artikel 145 van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen komt het ten belope van 45 % in aanmerking voor belastingvermindering. Door lid te worden, bezorgt u de Academiën een extra hap financiële zuurstof. Maar u krijgt er ook veel voor terug. Niet enkel kunt u tegen een gereduceerd tarief deelnemen aan alle publieke activiteiten in de Academiën, VLAST zelf vult dit aanbod aan met begeleide bezoeken aan een vijf- tot zestal toptentoonstellingen in onze landelijke musea.

Hoe lid worden?

U kan lid worden door het jaargeld van € 100 te storten op rekening BE90 0910 1199 9232 van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB). Gelieve in de mededeling te vermelden: "schenking voor VLAST". Uw bijdrage geniet belastingvrijstelling en hiervoor zal u van ons een fiscaal attest ontvangen.

Uit de statuten

Naam: De naam van de vereniging is: Vlaamse Academische Stem, afgekort VLAST

Zetel: De maatschappelijke zetel is gevestigd in het Paleis der Academiën, Hertogs- straat 1 te 1000 Brussel, gelegen in het gerechtelijk arrondissement Brussel Onbeperkte duur : De vereniging is opgericht voor onbeperkte duur. Het is een open vereniging, in dewelke de vertegenwoordigers van de Koninklijke Vlaamse Academiën, begaan met wetenschap en cultuur, kunnen opgenomen worden als werkend lid.

Doel : De Vlaamse Academische Stem is een Vereniging zonder Winstoogmerk, die tot doel heeft de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL), met als werkzaamheden de studie, de beoefening en de bevordering van de Nederlandse taal- en letterkunde, waarvan de statuten zijn vastgelegd bij decreet van 13 februari 1980 van de Cultuurraad voor de Nederlandse Cultuurgemeenschap, de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB), autonoom, onafhankelijk en multidisciplinair genootschap ter beoefening en bevordering van wetenschap en cultuur, waarvan de statuten zijn bekrachtigd door het K.B. van 2 december 1998 en eventueel andere Koninklijke Vlaamse Academiën, hierna genoemd "de Academiën" bij te staan in hun taak, namelijk de wetenschap en de cultuur in Vlaanderen te bevorderen. Zij verwezenlijkt dit door de activiteiten van de Academiën te ondersteunen of door eigen initiatieven te ontwikkelen. Deze bestaan onder meer uit het organiseren van lezingen, colloquia, congressen, het financieren van prijzen, het organiseren van tentoonstellingen en concerten en het inzamelen van fondsen.

Bestuur

  • Voorzitter: Prof. em. Mark Eyskens (KVAB)
  • Ondervoorzitter: Prof. em. Hendrik van Gorp (KANTL)
  • Secretaris: Prof. Willy Vandeweghe (KANTL)
  • Penningmeester: Prof. Géry d'Ydewalle (KVAB)
  • De heer Stefaan Van den Bremt (KANTL)
  • Prof. em. Ludo Gelders (KVAB)
  • De heer Luc De Bruyckere, voorzitter van vennootschappen
  • De heer Paul De Keersmaeker, bestuurder van vennootschappen
  • Mevrouw Mieke Offeciers, senior partner Interel nv
  • De heer Aloïs Van de Voorde, eresecretaris-generaal ministerie van Financiën